Algemene Voorwaarden

Fit4you2 Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • Vitaliteitscentrum Fit4you2: de ondernemer die de vestiging exploiteert (ingeschreven bij de KvK)
 • Lid/Leden: degene die met het vitaliteitscentrum een lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten of mogelijk gaat sluiten
 • Fitness/Groepsles: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
 • De Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst/het lidmaatschap/cursus/workshop.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Fitness, groepslessen en vitaliteitscursussen/workshops, die tussen de Ondernemer en het lid ter zake van vitaliteitsaanbod.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht geeft het lid medische gegevens door die van belang kunnen zijn voor de ondernemer die het aanbod uitgeeft.
 3. Het aanbod omvat tenminste:
 • De vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
 • De bedenktijd, zoals bedoelt in artikel 5;
 • De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • De kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op de grond  van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
 • Op welk moment de kosten door de Ondernemer op de grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
 • De wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • De periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
 • Het (huishoudelijk) reglement
 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken

Artikel 5. Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voorgenoemd herroepingrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6. Het lidmaatschap: duur, omzetting, opschorting en beëindiging

 1. De ondernemer biedt het lid ten minste de keuze uit:
 • Een Overeenkomst van 1 maand of minder en;
 • Een Overeenkomst van langere duur.
 • De Overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.

Door het aangaan van de Overeenkomst gaat het lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de “Lidmaatschapsperiode”). Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij het lid zijn/haar lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum door het vitaliteitscentrum is ontvangen. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 2 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. Tussentijdse opzeggingen door het lid is mogelijk indien:
 • Het lid een ander woonadres krijgt en het –als gevolg van de toegenomen reistijd – voor het lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de  faciliteiten. 
 • Het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de faciliteiten. Hiervoor dient op verzoek van de ondernemer een doktersverklaring te worden overlegd.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand, een en anders conform lid 4 van dit artikel.

 1. Beëindiging van een lidmaatschap door het lid dient persoonlijk te geschieden middels een uitschrijfformulier in te vullen bij de vestiging aan de Beneluxlaan 205 te Heemskerk.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijke afgenomen periode en daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 1. Naast de opzegmogelijkheden als bedoeld in lid 3 bestaat er voor het lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de faciliteiten als gevolg van aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 2. Het is slechts éénmaal per jaar toegestaan het abonnement te pauzeren voor andere redenen dan hierboven genoemd met een aangesloten periode van maximaal twee maanden. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. 
 3. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
 • Het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijk) reglement schendt, tenzij de schendig een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
 • Het lid zicht onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Ondernemer aantoonbare geleden schade.

 1. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende abonnementsgeld word in dat geval terugbetaald.

Artikel 7. Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen of abonnementswijzigingen worden door de Ondernemer twee weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de Overeenkomst binnen vijf dagen na bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld word terugbetaald
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8. Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan de vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO- middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissingen van eigendommen van het lid.

Artikel 9. Verplichtingen van het lid

 1. Door ondertekening van de Overeenkomst gaat het lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van het vitaliteitscentrum dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door het vitaliteitscentrum
 2. Het Lid wordt toegelaten tot het vitaliteitscentrum en haar faciliteiten indien hij/zij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.
 3. Het vitaliteitscentrum streeft ernaar om ieder (nieuw) lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in het vitaliteitscentrum. Het lid zorgt er zelf voor dat hij/zij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een teamlid van het vitaliteitscentrum. Als leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een teamlid van het vitaliteitscentrum om advies te vragen.
 4. Het lid dient een medisch contra-indicatie te melden aan de ondernemer voor gebruik van de faciliteiten
 5. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 6. Het is het lid niet toegestaan te roken in het vitaliteitscentrum
 7. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10. Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal vier weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen bij uitzondering van maatregelen die door de overheid worden opgelegd. In dat geval zal de ondernemer handelen naar de richtlijnen die door de overheid zijn opgesteld.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van het lid heeft het lid gedurende 5 dagen na de aankondiging het recht een verzoek in te dienen om een korting van max. 30% op het lidmaatschapsgeld te bedingen. De ondernemer zal dit verzoek respecteren en uitvoeren. Het lid heeft recht op deze korting indien de ondernemer niet in staat is het volledige aanbod te kunnen faciliteren. 

Artikel 11. Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na digitale ondertekening van de overeenkomst ontvangt het lid persoonlijke accountgegevens om het online reserveringssysteem te kunnen activeren. 

Artikel 12. Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals overeen gekomen is. Voorgenomen wijzigingen zal de ondernemer minimaal vier weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van het lid heeft het lid gedurende vier weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen Indien voornoemde opzeggingen gerechtvaardigd is, word het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.
 3. Bij niet tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim. Hij/zij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen veertien dagen te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuws betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) administratiekosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om het lid de toegang tot de faciliteiten te weigeren.
 5. Indien het lid niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover het lid niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid kan de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van  1.000.000,- per geval.
 3. Het lid is tegenover de Ondernemer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en door schade die voor rekening en risico van het lid komt.
 4. Deelname aan trainingen bij en georganiseerd door Fit4you2 is de ondernemer niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

Artikel 14. Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. Het lid dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk –doch uiterlijk binnen 4 weken  nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd –  bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem/haar verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn/haar rechten verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door het lid bij hen ingediende klachten zo snel mogelijk –doch uiterlijk binnen vier weken- gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als er een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15. Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en het lid die betrekking hebben op;
 • De totstandkoming van Overeenkomsten of,
 • De uitvoering van Overeenkomsten

Kunnen zowel door het lid als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als het lid zijn/haar klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 2. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van het lid en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Wanneer het lid een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keus gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij het lid vragen zicht binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daar bij aan te kondigen dat hij zicht na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 4. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. De Commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. Uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.